Banner
Mọi thông tin trên website đều mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên pháp lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào có liên hệ đến những nội dung này.

Bộ tính OINP EOI

dành cho các hồ sơ đã đủ điều kiện tối thiểu

Loading...
Chương trình đủ điều kiện
Lời mời làm việc tại Canada
Tình trạng tại Canada
Học vấn
Ngôn ngữ chính thức
Yếu tố khu vực
Yếu tố khu vực
0

ON Skilled Workers

DateTotalStreamScoreProfile dateLimitations
Apr 23, 2024209Foreign Worker53Apr 23, 2023Trade: 22212, 22301, 22302, 22311, 22312, 70010, 70011, 70012, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031, 92100
2Foreign WorkerN/AApr 23, 2023Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
Mar 19, 20241370Masters Graduate52Mar 19, 2023General draw
104PhD Graduate42Mar 19, 2023General draw
Mar 12, 202411Foreign WorkerN/AMar 12, 2023Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
1306International Student72Mar 12, 2023General draw
649International Student66Mar 12, 2023Trade: 22212, 22301, 22302, 22311, 22312, 70010, 70011, 70012, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73300, 73301, 73400, 73402, 82031, 92100
684International Student72Mar 12, 2023Tech, Health: 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Feb 8, 20241182International Student78Feb 8, 2023General draw
1252International Student73Feb 8, 2023Tech, Health: 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Jan 24, 20241344Masters Graduate50Jan 24, 2023General draw
125PhD Graduate45Jan 24, 2023General draw
Jan 9, 2024630Foreign Worker33Jan 9, 2023Trade: 22212, 22301, 22302, 22311, 22312, 70010, 70011, 70012, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73300, 73301, 73400, 73402, 82031, 92100
821Foreign Worker40Jan 9, 2023Tech, Health: 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Jan 8, 20241182International Student78Feb 8, 2023General draw
1252International Student73Feb 8, 2023Tech, Health: 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Jan 24, 202412Foreign WorkerN/AJan 24, 2023Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
1344Masters Graduate50Jan 24, 2023General draw
125PhD Graduate45Jan 24, 2023General draw
Jan 19, 20241654Foreign Worker50Jan 19, 2023General draw
Jan 9, 2024630Foreign Worker33Jan 9, 2023Skilled trades: NOC 22212, 22301, 22302, 22311, 22312, 70010, 70011, 70012, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73300, 73301, 73400, 73402, 82031, 92100
821Foreign Worker40Jan 9, 2023Tech, Health: NOC 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Dec 5, 2023761Foreign Worker34Dec 5, 2022Trade
1663Foreign Worker43Dec 5, 2022Tech, Health
13Foreign WorkerN/ADec 5, 2022Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)
262In-Demand Skills30Nov 22, 2022General Draw
Dec 4, 2023761Foreign Worker34Dec 2, 2022Skilled trades: NOC 22212, 22301, 22302, 22311, 22312, 70010, 70011, 70012, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031, 92100
1663Foreign Worker43Dec 2, 2022Tech, Health: NOC 30010, 31100, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
13Foreign WorkerN/ADec 2, 2022Economic Mobility Pathways Project candidates (Skilled Refugees in the Middle East and East Africa that meets minimum requirements)

ON Express Entry

DateTotalStreamCRSProfile dateLimitations
Mar 21, 20242281Human Capital Priorities468-480Mar 21, 2023Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Mar 7, 20242104Human Capital Priorities352 - 421Mar 7, 2023Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Mar 1, 20242583Skilled Trades350 - 424Mar 1, 2023NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031
Feb 8, 20242118Human Capital Priorities471-480Feb 8, 2023Tech: 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Feb 6, 20242086Human Capital Priorities379-430Feb 6, 2023Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Jan 18, 2024984French-Speaking317-469Jan 18, 2023General Draw
Jan 11, 20242552Skilled Trades350-424Jan 11, 2023Trades: NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72100, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72200, 72201, 72203, 72205, 72300, 72301, 72302, 72310, 72311, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73113, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 73402, 82031
Dec 14, 20232359Human Capital Priorities473-480Dec 14, 2022Tech: NOC 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311, 22220, 22221, 22222
Nov 30, 20231052Human Capital Priorities404-430Nov 30, 2022Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Sep 26, 20231696Human Capital Priorities350-462Sep 26, 2022Health: 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Sep 21, 202363French-Speaking348-434Sep 21, 2022General Draw
Sep 7, 2023300French-Speaking308-434Sep 7, 2022General Draw
Aug 11-16, 20232084Human Capital Priorities473-516Aug 11, 2022Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Aug 16, 2023751Human Capital Priorities473-495Aug 16, 2022Health, Tech: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109, 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Aug 3, 20232844Skilled Trades250-516Aug 3, 2023NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
Jul 25, 202395French-Speaking321-374Jul 25, 2022General Draw
Jul 20, 2023902Human Capital Priorities458-462Jul 20, 2022Health: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
Jul 20, 2023159Human Capital Priorities458-462Jul 20, 2022Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Jul 6, 2023748Human Capital Priorities479-485Jul 6, 2023Tech: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Jun 5, 2023278French-Speaking312-487Jun 5, 2022Health, Education and Finance occupations: NOC 10010, 10011, 12101, 12102, 13100, 13110, 31100, 31101, 31102, 31112, 31120, 31200, 31202, 31203, 31204, 31301, 31302, 31303, 32101, 32103, 32109, 32120, 32121, 33102, 33103, 33109, 40021, 41200, 41210, 41220, 41221, 41300, 41301, 41310, 41321, 42201, 42202, 42203, 43100
139348-487Jun 5, 2022Tech, Trades and Other Priority occupations: NOC 20010, 20012, 21111, 21112, 21120, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 22101, 22301, 22302, 22313, 62020, 63201, 63202, 72011, 72014, 72020, 72024, 72100, 72101, 72104, 72106, 72200, 72201, 72204, 72205, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72404, 72410, 72421, 73100, 73102, 73110, 73111, 73112, 73402, 82020, 82030, 93200
May 18, 20231694Skilled Trades250-489May 18, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72024, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72204, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73112, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
May 8, 20232349Human Capital Priorities427-482May 8, 2022Health occupations: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109
May 5, 20231863Human Capital Priorities475-482May 5, 2022Tech occupations: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Mar 23, 2023746Skilled Trades250-489Mar 23, 2022NOC 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72022, 72101, 72102, 72103, 72104, 72105, 72106, 72200, 72201, 72203, 72300, 72301, 72310, 72320, 72321, 72400, 72401, 72402, 72403, 72404, 72406, 72410, 72422, 72423, 72500, 73100, 73101, 73102, 73110, 73111, 73200, 73201, 73202, 73209, 73400, 82031
Mar 16, 2023271French-Speaking400-489Mar 16, 2022Health, Education and Finance occupations: NOC 10010, 10011, 12101, 12102, 13100, 13110, 31100, 31101, 31102, 31112, 31120, 31200, 31202, 31203, 31204, 31301, 31302, 31303, 32101, 32103, 32109, 32120, 32121, 33102, 33103, 33109, 40021, 41200, 41210, 41220, 41221, 41300, 41301, 41310, 41321, 42201, 42202, 42203, 43100
344291-489Mar 16, 2022Tech, Trades and Other Priority occupations: NOC 20010, 20012, 21111, 21112, 21120, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21321, 21322, 21330, 21331, 22101, 22301, 22302, 22313, 62020, 63201, 63202, 72011, 72014, 72020, 72024, 72100, 72101, 72104, 72106, 72200, 72201, 72204, 72205, 72300, 72302, 72310, 72311, 72320, 72400, 72401, 72404, 72410, 72421, 73100, 73102, 73110, 73111, 73112, 73402, 82020, 82030, 93200
Mar 10, 2023815Human Capital Priorities479-489Mar 10, 2022Tech occupations: NOC 20012, 21211, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21311
Mar 9, 2023822Human Capital Priorities469-489Mar 8, 2022Health occupations: NOC 30010, 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31120, 31121, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32100, 32101, 32102, 32103, 32104, 32109, 32110, 32111, 32112, 32120, 32121, 32122, 32123, 32124, 32129, 32200, 32201, 32209, 33100, 33101, 33102, 33103, 33109

ON In-Demand Occupations

NOC CodeLocationOccupation
44101OntarioHome support workers, caregivers and related occupations
65202OntarioMeat cutters and fishmongers – retail and wholesale
75110OntarioConstruction trades helpers and labourers
84120OntarioSpecialized livestock workers and farm machinery operators
85100OntarioLivestock labourers
85101OntarioHarvesting labourers
85103OntarioNursery and greenhouse labourers
94141OntarioIndustrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers
94100Outside GTAMachine operators, mineral and metal processing
94105Outside GTAMetalworking and forging machine operators
94106Outside GTAMachining tool operators
94107Outside GTAMachine operators of other metal products
94110Outside GTAChemical plant machine operators
94111Outside GTAPlastics processing machine operators
94124Outside GTAWoodworking machine operators
94132Outside GTAIndustrial sewing machine operators
94140Outside GTAProcess control and machine operators, food and beverage processing
94201Outside GTAElectronics assemblers, fabricators, inspectors and testers
94204Outside GTAMechanical assemblers and inspectors
94213Outside GTAIndustrial painters, coaters and metal finishing process operators
94219Outside GTAOther products assemblers, finishers and inspectors
95102Outside GTALabourers in chemical products processing and utilities

on map
Bản đồ vẽ bởi Dr. Random Factor, Ph.D - Vector Graphics, Election Maps, Legislature Diagrams, & Political Logos
Màu đã được thay đổi và các đánh dấu đã được xóa. 

Vị trí công việc phổ biến

 

trong 30 lượt mời mới nhất, thống kê bao gồm các lượt mời phổ thông

NOC 22222 - Information systems testing technicians - 55.17%
NOC 31300 - Nursing coordinators and supervisors - 55.17%
NOC 32111 - Dental hygienists and dental therapists - 55.17%
NOC 32110 - Denturists - 55.17%
NOC 32109 - Other technical occupations in therapy and assessment - 55.17%
NOC 32104 - Animal health technologists and veterinary technicians - 55.17%
NOC 32103 - Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists - 55.17%
NOC 32102 - Paramedical occupations - 55.17%
NOC 32101 - Licensed practical nurses - 55.17%
NOC 32100 - Opticians - 55.17%
NOC 31303 - Physician assistants, midwives and allied health professionals - 55.17%
NOC 31302 - Nurse practitioners - 55.17%
NOC 31301 - Registered nurses and registered psychiatric nurses - 55.17%
NOC 31209 - Other professional occupations in health diagnosing and treating - 55.17%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 55.17%
NOC 31204 - Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment - 55.17%
NOC 31203 - Occupational therapists - 55.17%
NOC 31202 - Physiotherapists - 55.17%
NOC 31201 - Chiropractors - 55.17%
NOC 31121 - Dietitians and nutritionists - 55.17%
NOC 31120 - Pharmacists - 55.17%
NOC 31112 - Audiologists and speech-language pathologists - 55.17%
NOC 31111 - Optometrists - 55.17%
NOC 31110 - Dentists - 55.17%
NOC 31103 - Veterinarians - 55.17%
NOC 31100 - Specialists in clinical and laboratory medicine - 55.17%
NOC 30010 - Managers in health care - 55.17%
NOC 32112 - Dental technologists and technicians - 55.17%
NOC 32121 - Medical radiation technologists - 55.17%
NOC 21211 - Data scientists - 55.17%
NOC 32122 - Medical sonographers - 55.17%
NOC 21311 - Computer engineers (except software engineers and designers) - 55.17%
NOC 21234 - Web developers and programmers - 55.17%
NOC 21233 - Web designers - 55.17%
NOC 21232 - Software developers and programmers - 55.17%
NOC 21231 - Software engineers and designers - 55.17%
NOC 21230 - Computer systems developers and programmers - 55.17%
NOC 21223 - Database analysts and data administrators - 55.17%
NOC 21222 - Information systems specialists - 55.17%
NOC 21221 - Business systems specialists - 55.17%
NOC 21220 - Cybersecurity specialists - 55.17%
NOC 20012 - Computer and information systems managers - 55.17%
NOC 22221 - User support technicians - 55.17%
NOC 33109 - Other assisting occupations in support of health services - 55.17%
NOC 33103 - Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 55.17%
NOC 33102 - Nurse aides, orderlies and patient service associates - 55.17%
NOC 33101 - Medical laboratory assistants and related technical occupations - 55.17%
NOC 33100 - Dental assistants and dental laboratory assistants - 55.17%
NOC 32209 - Other practitioners of natural healing - 55.17%
NOC 32201 - Massage therapists - 55.17%
NOC 32200 - Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists - 55.17%
NOC 32129 - Other medical technologists and technicians - 55.17%
NOC 32124 - Pharmacy technicians - 55.17%
NOC 32123 - Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists - 55.17%
NOC 22220 - Computer network and web technicians - 55.17%

error: Alert: Content selection is disabled!!