Banner
تمام اطلاعات موجود در وب‌سایت فقط برای مرجع است و مشاوره قانونی نمی‌باشد. ما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان مرتبط با این سایت نخواهیم داشت.

زمان پردازش

بر اساس تعداد کل درخواست‌های تأیید شده اخیر، به‌روزرسانی هفتگی از IRCC

به‌روزرسانی شده: 2024-07-11 12:44:33 PST

برنامهمنبعزمان پردازش
Visitor visa (from outside Canada)Vietnam70 روز
Visitor visa (from inside Canada)All countries23 روز
Visitor extension (Visitor record)All countries98 روز
Super visa (parents and grandparents)Vietnam73 روز
Study permit outside CanadaVietnam7 هفته
Study permit (from inside Canada)All countries11 هفته
Study permit extensionAll countries56 روز
Work permit (from outside Canada)Vietnam16 هفته
Work permit from inside Canada (initial and extension)All countries106 روز
Seasonal Agricultural Worker Program (SAWP)All countries74 روز
International Experience Canada: Last seasonAll countries108 هفته
International Experience Canada: Current seasonAll countries8 هفته
Electronic Travel Authorization (eTA)All countries5 دقیقه
Atlantic Immigration ProgramAll countries7 ماه
Canadian experience class: Online via Express EntryAll countries5 ماه
Provincial nominees: Online via Express EntryAll countries6 ماه
Provincial nomineesAll countries11 ماه
Self-employed اشخاص (federal)All countries50 ماه
Quebec business classAll countries46 ماه
Skilled workers (federal): Online via Express EntryAll countries5 ماه
Skilled trades (federal): Online via Express EntryAll countriesنامشخص
Skilled workers (Quebec)All countries9 ماه
Start-up visaAll countries39 ماه
Spouse or common-law partner living inside CanadaAll countries11 ماه
Spouse, common-law or conjugal partner living outside CanadaAll countries10 ماه
Dependent childVietnam12 ماه
Parents or grandparentsAll countries24 ماه
Adopted child or other relativeVietnamنامشخص
Government-assisted refugeesVietnamنامشخص
Privately sponsored refugeesVietnamنامشخص
Protected اشخاص and convention refugees in CanadaAll countries24 ماه
Dependents of protected اشخاصAll countries50 ماه
Humanitarian and compassionate casesAll countries20 ماه
Citizenship grantAll countries7 ماه
Citizenship certificate (proof of citizenship)All countries3 ماه
Resumption of citizenshipAll countriesنامشخص
Renunciation of citizenshipAll countries13 ماه
Search of citizenship recordsAll countries13 ماه
Citizenship for adopted اشخاصAll countries11 ماه (Part 1)
Renewing or replacing a permanent resident cardAll countries74 روز
New permanent resident cardAll countries50 روز
Verification of statusAll countries27 هفته
Replacement of valid temporary resident documentsAll countries5 هفته
Amendments of immigration documentsAll countries25 هفته
Amendment of valid temporary resident documentAll countries5 هفته

به‌روزرسانی شده: 2024-07-08 20:43:21 PST

برنامهزمان به روزهای کاری
استعداد جهانی7
کارگران کشاورزی13
کارگران فصلی کشاورزی5
دستمزد بالا51
دستمزد پایین54
تغییر اقامت دائم86