Banner
تمام اطلاعات موجود در وب‌سایت فقط برای مرجع است و مشاوره قانونی نمی‌باشد. ما هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان مرتبط با این سایت نخواهیم داشت.

ماشین حساب EOI SINP 2024

سیستم رتبه‌بندی EOI استانی برای داوطلبان واجد شرایط

Loading...
جریان واجد شرایط
موفقیت در بازار کار
تجربه کاری ماهرانه

باید با شغل اصلی مرتبط باشد

باید با شغل اصلی مرتبط باشد

تسلط به زبان‌های رسمی
Connection to Saskatchewan labour market
قابلیت‌های انطباق
بستگان باید کانادایی یا مقیم دائم باشند که والدین، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه، عمو، خواهرزاده، برادرزاده، پسرعمو، دخترعمو، اعضای خانواده ناتنی یا همسر همراه شما باشند.
0

تاریخکلبرنامهامتیازمحدودیت‌ها
Jun 13, 202432Occupations In-Demand8800012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10029, 11101, 11102, 11109, 11200, 12011, 12012, 12013, 12102, 20012, 21101, 21110, 21120, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21234, 21300, 21310, 21311, 21399, 22100, 22101, 22221, 31200, 32109, 33102, 33103, 41200, 41210, 41320, 41401, 41402, 42202, 43100, 60010, 62100, 63102, 70010, 70012, 70020, 72024, 80020, 82030, 90010, 92011
88Express Entry8800012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10029, 11101, 11102, 11109, 11200, 12011, 12012, 12013, 12102, 20012, 21101, 21110, 21120, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21234, 21300, 21310, 21311, 21399, 22100, 22101, 22221, 31200, 32109, 33102, 33103, 41200, 41210, 41320, 41401, 41402, 42202, 43100, 60010, 62100, 63102, 70010, 70012, 70020, 72024, 80020, 82030, 90010, 92011
Mar 7, 202414Occupations In-Demand8910011, 10021, 10022, 11102, 11109, 11201, 11202, 12010, 12011, 12101, 12200, 13100, 13110, 13111, 20010, 21110, 21120, 21211, 21231, 21234, 22221, 40030, 43109, 60040, 62101, 70020
21Express Entry8910011, 10021, 10022, 11102, 11109, 11201, 11202, 12010, 12011, 12101, 12200, 13100, 13110, 13111, 20010, 21110, 21120, 21211, 21231, 21234, 22221, 40030, 43109, 60040, 62101, 70020
Dec 27, 202348Occupations In-Demand6931200, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 33101
15Express Entry6931200, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 33101
Oct 23, 202340Occupations In-Demand8413201, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 32120, 32122, 60020, 60031, 62100, 63200, 70012, 72024, 72106, 82030
59Express Entry8413201, 20012, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 32120, 32122, 60020, 60031, 62100, 63200, 70012, 72024, 72106, 82030
Aug 16, 202312Occupations In-Demand60Ireland residents: 10010, 10029, 11101, 11109, 11202, 12011, 12111, 21101, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21234, 21311, 22100, 22213, 22220, 22221, 22232, 41402, 41404, 43100, 63102, 70010, 70012
23Express Entry60Ireland residents: 10010, 10029, 11101, 11109, 11202, 12011, 12111, 21101, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21234, 21311, 22100, 22213, 22220, 22221, 22232, 41402, 41404, 43100, 63102, 70010, 70012
78Occupations In-Demand60Poland, Czechia, Germany, Lithuania, Slovakia, and Ukraine Citizen: 00012, 10010, 10012, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12013, 12100, 12200, 13100, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 22220, 22221, 22300, 22301, 22310, 22311, 32120, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 43100, 60010, 60020, 60031, 62100, 63102, 70010, 80020, 82030, 90010, 93101
98Express Entry60Poland, Czechia, Germany, Lithuania, Slovakia, and Ukraine residents: NOC 00012, 10010, 10012, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12013, 12100, 12200, 13100, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 22220, 22221, 22300, 22301, 22310, 22311, 32120, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 43100, 60010, 60020, 60031, 62100, 63102, 70010, 80020, 82030, 90010, 93101
207Occupations In-Demand60India residents: 00015, 13101, 21120, 22212, 22232, 22300, 22303, 70010, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72100, 72106, 72200, 72300, 72301, 72320, 72400, 72401, 72410, 72500, 73112
224Express Entry60India residents: 00015, 13101, 21120, 22212, 22232, 22300, 22303, 70010, 72010, 72011, 72012, 72013, 72014, 72020, 72021, 72100, 72106, 72200, 72300, 72301, 72320, 72400, 72401, 72410, 72500, 73112
Jun 8, 2023232Occupations In-Demand6911202, 12013, 12102, 13201, 21301, 21310, 21321, 21399, 22100, 22111, 22212, 22301, 22302, 41402, 70012, 72106, 90010, 92012
268Express Entry6911202, 12013, 12102, 13201, 21301, 21310, 21321, 21399, 22100, 22111, 22212, 22301, 22302, 41402, 70012, 72106, 90010, 92012
May 18, 2023260Occupations In-Demand6713201, 21203, 21211, 21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72100, 72106, 72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100
784Express Entry6713201, 21203, 21211, 21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72100, 72106, 72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100
May 3, 2023293Occupations In-Demand6813201, 21203, 21211, 21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72024, 72100, 72106, 72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100
739Express Entry6813201, 21203, 21211, 21220, 21221, 21223, 21230, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72024, 72100, 72106, 72201, 72400, 72401, 72410, 82030, 92100
Apr 20, 2023444Occupations In-Demand6913201, 20012, 21203, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32103, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72024, 72100, 72106, 72201, 72310, 72400, 72401, 72410, 73102, 82030, 92100
623Express Entry6913201, 20012, 21203, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21301, 21321, 22220, 22221, 31203, 32102, 32103, 32120, 32121, 32122, 32123, 41301, 62100, 70012, 72024, 72100, 72106, 72201, 72310, 72400, 72401, 72410, 73102, 82030, 92100
Mar 23, 2023184Express Entry82NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12103, 12200, 12202, 13100, 13101, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21203, 21210, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21322, 22100, 22101, 22110, 22212, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22303, 22310, 32102, 32112, 32120, 33101, 33103, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41404, 41406, 4212 , 42202, 43100, 60010, 60020, 60030, 62022, 62024, 62100, 62101, 62200, 63102, 63200, 63202, 70010, 70012, 70020, 72401, 72410, 73201, 73401, 80020, 82030, 82031, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101
312Occupations In-Demand82NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12103, 12200, 12202, 13100, 13101, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21203, 21210, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21322, 22100, 22101, 22110, 22212, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22303, 22310, 32102, 32112, 32120, 33101, 33103, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41404, 41406, 4212 , 42202, 43100, 60010, 60020, 60030, 62022, 62024, 62100, 62101, 62200, 63102, 63200, 63202, 70010, 70012, 70020, 72401, 72410, 73201, 73401, 80020, 82030, 82031, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101
Feb 16, 2023242Express Entry84NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12101, 12102, 12103, 12111, 12112, 12200, 13100, 13110, 13111, 13112, 20010, 20011, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21322, 22101, 22212, 22220, 22221, 22222, 22231, 22232, 22233, 22300, 22303, 22310, 31200, 31201, 32120, 32129, 33103, 40030, 41200, 41210, 41300, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 41409, 42202, 43100, 60010, 60020, 62029, 62100, 62200, 63102, 63200, 63202, 70010, 70012, 70020, 72011, 72402, 72410, 73101, 80020, 80021, 82030, 90010, 92012, 92100, 93101
184Occupations In-Demand84NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12101, 12102, 12103, 12111, 12112, 12200, 13100, 13110, 13111, 13112, 20010, 20011, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21322, 22101, 22212, 22220, 22221, 22222, 22231, 22232, 22233, 22300, 22303, 22310, 31200, 31201, 32120, 32129, 33103, 40030, 41200, 41210, 41300, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 41409, 42202, 43100, 60010, 60020, 62029, 62100, 62200, 63102, 63200, 63202, 70010, 70012, 70020, 72011, 72402, 72410, 73101, 80020, 80021, 82030, 90010, 92012, 92100, 93101
1Special Draw - Ukraine65Invited Candidates whose current country of residence is Ukraine as a special measure in response to the current conflict.
Dec 21, 2022153Express Entry80NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011,10012, 10020, 10021, 10022, 10029,11101, 11102, 11109, 11200, 11201,11202, 12010, 12011, 12013, 12100,12101, 12102, 12111, 12200, 13100,13101, 13102, 13110, 13111, 13112,20010, 20012, 21101, 21110, 21120,21200, 21210, 21211, 21221, 21222,21223, 21230, 21231, 21232, 21234,21300, 21301, 21310, 21311, 21320,21399, 22100, 22101, 22110, 22111,22211, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22310, 31200, 31203,32120, 33101, 33103, 40030, 41200,41210, 41300, 41320, 41400, 41401,41402, 41403, 41404, 42202, 42203, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031,60040, 62022, 62024, 62029, 62100, 62101, 63102, 63200, 70010, 70012, 72014, 72021, 72106, 72200, 73209, 80010, 80020, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101
315Occupations In-Demand80NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 11101, 11102, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12200, 13100, 13101, 13102, 13110, 13111, 13112, 20010, 20012, 21101, 21110, 21120, 21200, 21210, 21211, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21320, 21399, 22100, 22101, 22110, 22111, 22211, 22220, 22221, 22222, 22232, 22300, 22301, 22310, 31200, 31203, 32120, 33101, 33103, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 42202, 42203, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62024, 62029, 62100, 62101, 63102, 63200, 70010, 70012, 72014, 72021, 72106, 72200, 73209, 80010, 80020, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 92100, 93101
Dec 15, 2022348Express Entry82NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12113, 12200, 13100, 13101, 13110, 13111, 13112, 20010, 20011, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21321, 21322, 21331, 21399, 22101, 22110, 22111, 22211, 22212, 22213, 22220, 22221, 22222, 22230, 22231, 22232, 22300, 22303, 22310, 22312, 32102, 32120, 32121, 33101, 33103, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 42202, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62029, 62100, 62101, 63102, 63201, 63202, 70010, 70012, 70020, 72020, 72021, 72024, 72106, 72320, 72410, 80020, 80021, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 93101
285Occupations In-Demand82NOC 00012, 00013, 00015, 10010, 10011, 10012, 10020, 10021, 10022, 10029, 10030, 11101, 11109, 11200, 11201, 11202, 12010, 12011, 12013, 12100, 12101, 12102, 12111, 12113, 12200, 13100, 13101, 13110, 13111, 13112, 20010, 20011, 20012, 21101, 21110, 21112, 21120, 21200, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21234, 21300, 21301, 21310, 21311, 21321, 21322, 21331, 21399, 22101, 22110, 22111, 22211, 22212, 22213, 22220, 22221, 22222, 22230, 22231, 22232, 22300, 22303, 22310, 22312, 32102, 32120, 32121, 33101, 33103, 40020, 40030, 41200, 41210, 41300, 41320, 41400, 41401, 41402, 41403, 41404, 41405, 42202, 43100, 43109, 60010, 60030, 60031, 60040, 62022, 62029, 62100, 62101, 63102, 63201, 63202, 70010, 70012, 70020, 72020, 72021, 72024, 72106, 72320, 72410, 80020, 80021, 82021, 82030, 90010, 92011, 92012, 93101
Dec 15, 20222Special Draw - Ukraine62Invited Candidates whose current country of residence is Ukraine as a special measure in response to the current conflict.
Nov 8, 202210Express Entry69NOC 3122,3143,3215,3216,3234,4151
21Occupations In-Demand69NOC 3122,3143,3215,3216,3234,4151
4Special Draw - Ukraine64Invited Candidates whose current country of residence is Ukraine as a special measure in response to the current conflict.
Sep 28, 2022639Express Entry81Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 28, 2022, have the following classification numbers: 0013, 0014, 0016, 0111, 0112, 0113, 0114, 0121, 0122, 0124, 0125, 0131, 0212, 0213, 0421, 0423, 0601, 0621, 0711, 0714, 0731, 0821, 0911, 1112, 1114, 1121, 1122, 1123, 1211, 1212, 1213, 1215, 1221, 1222, 1223, 1224, 1241, 1242, 1243, 1251, 1252, 1254, 1313, 2112, 2121, 2161, 2171, 2172, 2211, 2212, 2223, 2231, 2233, 2252, 2255, 2263, 2264, 2282, 2283, 4011, 4021, 4033, 4153, 4161, 4162, 4163, 4165, 4166, 4169, 4211, 4216, 6221, 6222, 6235, 6313, 6316, 6342, 8222, 8252, 9212, 9213, 9241
507Occupations In-Demand83NOC 0013, 0014, 0016, 0111, 0112, 0113, 0114, 0121, 0122, 0124, 0125, 0131, 0212, 0213, 0421, 0423, 0601, 0621, 0631, 0651, 0711, 0712, 0714, 0731, 0821, 0911, 0912, 1112, 1114, 1121, 1122, 1123, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1241, 1242, 1243, 1252, 1313, 2112, 2121, 2161, 2171, 2172, 2211, 2212, 2231, 2232, 2233, 2241, 2252, 2253, 2262, 2263, 2281, 2283, 3214, 3223, 4011, 4021, 4033, 4153, 4162, 4163, 4165, 4166, 4167, 4211, 4216, 6211, 6235, 6313, 6315, 6316, 6321, 6331, 6342, 6345, 7245, 7313, 7315, 7384, 8222, 8252, 9212, 9213
Sep 15, 202253Express Entry60Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 15, 2022, have the following classification numbers: 7237, 7241, 7242, 7271, 7312, 7321
273Occupations In-Demand60Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 15, 2022, have the following classification numbers: 7237, 7241, 7242, 7271, 7312, 7321
Sep 7, 2022521Express Entry70Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 7, 2022, have the following classification numbers: 0016, 0211, 0911, 1114, 1224, 1225, 2131, 2142, 2172, 2174, 2175, 2222, 2241, 2242, 2243, 2253, 2263, 2272, 4164, 6221, 6222, 7205, 7246, 7311, 7312, 9212, 9231, 9232
422Occupations In-Demand70Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 7, 2022, have the following classification numbers: 0016, 0211, 0911, 1114, 1224, 1225, 2131, 2142, 2172, 2174, 2175, 2222, 2241, 2242, 2243, 2253, 2263, 2272, 4164, 6221, 6222, 7205, 7246, 7311, 7312, 9212, 9231, 9232
Sep 6, 2022143Express Entry60Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 6, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
240Occupations In-Demand60Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 6, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
159Express Entry69Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 6, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2281, 2282, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
218Occupations In-Demand69Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 6, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2281, 2282, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
Sep 1, 2022312Express Entry61Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 1, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
629Occupations In-Demand61Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on September 1, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
Aug 25, 2022295Express Entry65Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 25, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
334Occupations In-Demand65Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 25, 2022, have the following classification numbers: 2263, 3143, 3211, 3212, 3214, 3215, 3216, 3219, 3234, 4151
Aug 18, 2022416Express Entry67Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 18, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
252Occupations In-Demand67Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 18, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
Aug 11, 2022433Express Entry68Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 11, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7302, 7305, 8241, 8252
312Occupations In-Demand68Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on August 11, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7302, 7305, 8241, 8252
Jul 27, 2022279Express Entry68Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on July 27, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
469Occupations In-Demand68Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on July 27, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7305, 8252
Jul 21, 2022797Express Entry68Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on July 21, 2022, have the following classification numbers: 2171, 0621, 6221, 2281, 2263, 0711, 2282, 6211, 0631, 3212, 2234, 3219, 3237, 0632, 8252, 6312, 3217, 3214
5Special Draw - Ukraine60Invited Candidates whose current country of residence is Ukraine as a special measure in response to the current conflict.
Jul 14, 20222Special Draw - Ukraine66Invited Candidates whose current country of residence is Ukraine as a special measure in response to the current conflict.
195Occupations In-Demand69Invited Candidates had Educational Credential Assessments. Not all occupations were selected. The occupations chosen and eligible for the EOI selection on July 14, 2022, have the following classification numbers: 0621, 0631, 0632, 0711, 2171, 2234, 2263, 2281, 2282, 3212, 3214, 3217, 3219, 3237, 6211, 6221, 6312, 7284, 7305, 8252

مشاغل برتر دعوت شده

تجزیه و تحلیل بر اساس جدیدترین 30 دور دعوت، شامل قرعه کشی های عمومی و مبتنی بر دسته بندی.
درصد نشان دهنده نرخ بالاتر در مقایسه با سایر مشاغل است.

NOC 21234 - Web developers and programmers - 76.67%
NOC 22221 - User support technicians - 76.67%
NOC 70012 - Facility operation and maintenance managers - 70%
NOC 21232 - Software developers and programmers - 70%
NOC 21223 - Database analysts and data administrators - 70%
NOC 21221 - Business systems specialists - 70%
NOC 21211 - Data scientists - 70%
NOC 82030 - Agricultural service contractors and farm supervisors - 63.33%
NOC 21301 - Mechanical engineers - 63.33%
NOC 62100 - Technical sales specialists - wholesale trade - 63.33%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 63.33%
NOC 21220 - Cybersecurity specialists - 63.33%
NOC 21231 - Software engineers and designers - 63.33%
NOC 22220 - Computer network and web technicians - 63.33%