Banner
웹사이트의 모든 정보는 참고용일 뿐 법률 자문이 아닙니다. 이 사이트와 관련된 어떠한 손실에 대해서도 당사는 책임을 지지 않습니다.

종합 순위 시스템

자격 요건을 갖춘 프로필을 위한 CRS 계산기

Loading...
1. 인적 자본 요인

* 외국 학력 인증은 학력 인증 평가 (ECA)를 통해 평가해야 합니다.

** 캐나다 국가 직업 분류 (NOC) 시스템에서 정의한 TEER 카테고리 0, 1, 2, 3 직종의 숙련된 경력만 고려됩니다.

제1공용어
제2공용어
2. 기술 이전 가능성 요인
Lưu ý: Tổng điểm tối đa cho mục 2 này là 100 điểm
3. 추가 점수
Maximum 600 points for this section
4. 배우자 또는 사실혼 파트너 요인
0

초대프로그램총계CRSDate타이브레이킹 규칙
302French language proficiency3,200420July 08, 2024May 30, 2024 03:37:43 UTC
301Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,750445July 05, 2024May 07, 2024 21:27:04 UTC
300Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,800436July 4, 2024July 16, 2023 15:44:59 UTC
299Provincial Nominee Program920739July 2, 2024February 02, 2024 11:38:43 UTC
298Provincial Nominee Program1,499663June 19, 2024January 19, 2024 10:10:40 UTC
297Canadian Experience Class3,000522May 31, 2024March 19, 2024 at 18:58:58 UTC
296Provincial Nominee Program2,985676May 30, 2024January 19, 2024 18:32:21 UTC
295French language proficiency1,400410April 24, 2024April 07, 2024 02:06:46 UTC
294General2,095529April 23, 2024November 08, 2023 17:50:29 UTC
293STEM: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 414004,500491April 11, 2024February 25, 2024 11:55:12 UTC
292General1,280549April 10, 2024March 21, 2024 03:37:24 UTC
291French language proficiency1,500388March 26, 2024March 10, 2024 20:06:26 UTC
290General1,980524March 25, 2024February 25, 2024 14:42:38 UTC
289Transport occupations975430March 13, 2024July 31, 2023 13:27:26 UTC
288General2,850525March 12, 2024March 12, 2024 15:56:42 UTC
287French language proficiency2,500336February 29, 2024January 18, 2024 09:15:46 UTC
286General1,470534February 28, 2024January 16, 2024 03:51:05 UTC
285Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031150437February 16, 2024January 29, 2024 03:32:58 UTC
284Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,500422February 14, 2024January 30, 2024 02:39:54 UTC
283General1,490535February 13, 2024February 11, 2024 15:26:56 UTC
282French language proficiency7,000365February 01, 2024September 08, 2023 at 09:47:27 UTC
281General730541January 31, 2024July 15, 2023 10:52:08 UTC
280General1,040543January 23, 2024January 21, 2024 07:43:47 UTC
279No Program Specified1,510546January 10, 2024December 31, 2023 18:23:22 UTC
278Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031400386December 21, 2023July 06, 2023 05:44:14 UTC
277Transport: 70020, 72403, 72404, 72600, 72601, 72602, 72603, 72604, 73300, 93200670435December 20, 2023August 30. 2023 17:30:21 UTC
276Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,000425December 19, 2023November 04, 2023 11:16:58 UTC
275No Program Specified1,325542December 18, 2023November 06, 2023 14:40:23 UTC
274STEM occupations: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 414005,900481December 08, 2023November 25, 2023 09:48:36 UTC
273French language proficiency1,000470December 07, 2023October 03, 2023 04:45:27 UTC
272No Program Specified4,750561December 6, 2023November 08, 2023 06:00:13 UTC
271Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422033,600431October 26, 2023May 24, 2023 19:47:51 UTC
270French language proficiency300486October 25, 2023September 30, 2023 04:22:17 UTC
269Provincial Nominee Program1,548776October 24, 2023July 07, 2023 07:28:57 UTC
268No Program Specified3,725500October 10, 2023October 02, 2023 15:25:30 UTC
267Agriculture and agri-food: 63201, 82030, 82031600354September 28, 2023June 12, 2023 10:23:21 UTC
266French language proficiency500472September 27, 2023August 16, 2023 09:00:14 UTC
265No Program Specified3,000504September 26, 2023September 11, 2023 20:24:18 UTC
264Transport: 70020, 72403, 72404, 72600, 72601, 72602, 72603, 72604, 73300, 932001,000435September 20, 2023June 17, 2023 06:44:01 UTC
263No Program Specified3,200531September 19, 2023September 12, 2023 12:16:31 UTC
262No Program Specified4,300496August 15, 2023August 01, 2023 12:59:52 UTC
261Trade: 72014, 72106, 72200, 72300, 72310, 72400, 72402, 72405, 72406, 732001,500388August 3, 2023June 07, 2023 07:03:08 UTC
260French language proficiency800435August 02, 2023July 31, 2023 09:57:30 UTC
259No Program Specified2,000517August 01, 2023June 30, 2023 11:45:05 UTC
258French language proficiency3,800375July 12, 2023June 15, 2023 23:49:05 UTC
257No Program Specified800505July 11, 2023October 01, 2022 06:13:05 UTC
256French language proficiency2,300439July 07, 2023January 20, 2023 17:18:32 UTC
255Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 422031,500463July 06, 2023June 19, 2023 06:41:05 UTC
254STEM: 20010, 20011, 20012, 21200, 21201, 21202, 21203, 21210, 21211, 21220, 21221, 21222, 21223, 21230, 21231, 21232, 21233, 21234, 21300, 21310, 21311, 21321, 21322, 41400500486July 05, 2023November 23, 2022 00:01:29 UTC
253No Program Specified700511July 04, 2023July 01, 2023 09:31:32 UTC
252Healthcare: 31100, 31101, 31102, 31103, 31110, 31111, 31112, 31121, 31200, 31201, 31202, 31203, 31204, 31209, 31300, 31301, 31302, 31303, 32101, 32102, 32103, 32109, 32120, 32121, 32122, 32200, 32201, 32209, 33101, 33102, 33103, 33109, 41301, 41320, 42203500476June 28, 2023November 12, 2022 12:47:27 UTC
251No Program Specified4,300486June 27, 2023June 21, 2023 00:57:04 UTC
250No Program Specified4,800486June 08, 2023May 19, 2023 14:04:00 UTC
249No Program Specified4,800488May 24, 2023December 26, 2022 01:12:48 UTC
248Provincial Nominee Program589691May 10, 2023March 08, 2023 16:42:17 UTC
247No Program Specified3,500483April 26, 2023April 22, 2023 19:46:58 UTC
246No Program Specified3,500486April 12, 2023July 19, 2022 11:05:24 UTC
245No Program Specified7,000481March 29, 2023February 14, 2023 07:35:00 UTC
244No Program Specified7,000484March 23, 2023May 19, 2022 06:48:41 UTC
243No Program Specified7,000490March 15, 2023February 16, 2023 10:33:06 UTC
242Provincial Nominee Program667748March 01, 2023December 12, 2022 10:48:12 UTC
241Provincial Nominee Program699791February 15, 2023February 08, 2023 18:09:01 UTC
240Federal Skilled Worker3,300489February 02, 2023March 29, 2022 16:09:00 UTC
239Provincial Nominee Program893733February 01, 2023December 09, 2022 10:49:57 UTC
238No Program Specified5,500490January 18, 2023November 24, 2022 21:14:59 UTC
237No Program Specified5,500507January 11, 2023December 06, 2022 11:00:07 UTC
236No Program Specified4,750491November 23, 2022October 13, 2022 11:22:17 UTC
235No Program Specified4,750494November 9, 2022June 06,2022 20:48:23 UTC
234No Program Specified4,750496October 26, 2022May 09,2022 09:04:20 UTC
233No Program Specified4,250500October 12, 2022October 10, 2022 17:10:53 UTC
232No Program Specified3,750504September 28, 2022May 02, 2022 17:17:32 UTC
231No Program Specified3,250510September 14, 2022January 08, 2022 10:24:52 UTC
230No Program Specified2,750516August 31, 2022April 16, 2022 18:24:41 UTC
229No program specified2,250525August 17, 2022December 28, 2021 11:03:15 UTC
228No program specified2,000533 August 03, 2022January 06, 2022 14:29:50 UTC
227No program specified1,750542 July 20, 2022December 30, 2021 15:29:35 UTC
226No program specified1,500557 July 6, 2022November 13, 2021 02:20:46 UTC
225Provincial Nominee Program
636752 June 22, 2022April 19, 2022 13:45:45 UTC
224Provincial Nominee Program932796 June 08, 2022October 18, 2021 17:13:17 UTC
223Provincial Nominee Program589741 May 25, 2022February 02, 2022 12:29:53 UTC
222Provincial Nominee Program545753 May 11, 2022December 15, 2021 20:32:57 UTC
221Provincial Nominee Program829772 April 27, 2022March 24,2022 8:00:50 UTC
220Provincial Nominee Program787782 April 13, 2022April 07, 2022 16:31:21 UTC
219Provincial Nominee Program919785 March 30, 2022November 15, 2021 20:23:16 UTC
218Provincial Nominee Program924754 March 16, 2022February 10, 2022 14:35:27 UTC
217Provincial Nominee Program1,047761 March 02, 2022January 05, 2022 14:22:03 UTC
216Provincial Nominee Program1,082710 February 16, 2022October 07, 2021 11:36:55 UTC
215Provincial Nominee Program1,070674February 02 2022February 18 2021 05:05:15 UTC
214Provincial Nominee Program1,036745 January 19, 2022July 05, 2021 13:12:05 UTC
213Provincial Nominee Program392808 January 05, 2022March 04, 2021 16:57:50 UTC

최근 30회 초대에서 CRS 점수 개요

가장 최근 30회 초대 스냅샷

최고 CRS 점수: 739
최저 CRS 점수: 336
평균 CRS 점수: 491.50
가장 큰 초대: 7,000
가장 작은 초대: 3,200

일반 초대

최고 CRS 점수: 561
최저 CRS 점수: 481
평균 CRS 점수: 503.89
가장 큰 초대: 7,000
가장 작은 초대: 1,510

최고 초대 직업

일반 초대 및 프랑스어 초대 포함

NOC 20010 - Engineering managers - 33.33%
NOC 31112 - Audiologists and speech-language pathologists - 33.33%
NOC 31209 - Other professional occupations in health diagnosing and treating - 33.33%
NOC 31204 - Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment - 33.33%
NOC 31203 - Occupational therapists - 33.33%
NOC 31202 - Physiotherapists - 33.33%
NOC 31201 - Chiropractors - 33.33%
NOC 31200 - Psychologists - 33.33%
NOC 31121 - Dietitians and nutritionists - 33.33%
NOC 31111 - Optometrists - 33.33%
NOC 31301 - Registered nurses and registered psychiatric nurses - 33.33%
NOC 31110 - Dentists - 33.33%
NOC 31103 - Veterinarians - 33.33%
NOC 31102 - General practitioners and family physicians - 33.33%
NOC 31101 - Specialists in surgery - 33.33%
NOC 31100 - Specialists in clinical and laboratory medicine - 33.33%
NOC 82031 - Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services - 33.33%
NOC 82030 - Agricultural service contractors and farm supervisors - 33.33%
NOC 31300 - Nursing coordinators and supervisors - 33.33%
NOC 31302 - Nurse practitioners - 33.33%
NOC 20011 - Architecture and science managers - 33.33%
NOC 32201 - Massage therapists - 33.33%
NOC 41320 - Educational counsellors - 33.33%
NOC 41301 - Therapists in counselling and related specialized therapies - 33.33%
NOC 33109 - Other assisting occupations in support of health services - 33.33%
NOC 33103 - Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants - 33.33%
NOC 33102 - Nurse aides, orderlies and patient service associates - 33.33%
NOC 33101 - Medical laboratory assistants and related technical occupations - 33.33%
NOC 32209 - Other practitioners of natural healing - 33.33%
NOC 32200 - Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists - 33.33%
NOC 31303 - Physician assistants, midwives and allied health professionals - 33.33%
NOC 32122 - Medical sonographers - 33.33%
NOC 32121 - Medical radiation technologists - 33.33%
NOC 32120 - Medical laboratory technologists - 33.33%
NOC 32109 - Other technical occupations in therapy and assessment - 33.33%
NOC 32103 - Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists - 33.33%
NOC 32102 - Paramedical occupations - 33.33%
NOC 32101 - Licensed practical nurses - 33.33%
NOC 63201 - Butchers - retail and wholesale - 33.33%
NOC 42203 - Instructors of 사람들 with disabilities - 33.33%
NOC 21321 - Industrial and manufacturing engineers - 33.33%
NOC 72106 - Welders and related machine operators - 33.33%
NOC 21223 - Database analysts and data administrators - 33.33%
NOC 21230 - Computer systems developers and programmers - 33.33%
NOC 21231 - Software engineers and designers - 33.33%
NOC 21232 - Software developers and programmers - 33.33%
NOC 21233 - Web designers - 33.33%
NOC 21234 - Web developers and programmers - 33.33%
NOC 21300 - Civil engineers - 33.33%
NOC 21310 - Electrical and electronics engineers - 33.33%
NOC 21311 - Computer engineers (except software engineers and designers) - 33.33%
NOC 21220 - Cybersecurity specialists - 33.33%
NOC 21322 - Metallurgical and materials engineers - 33.33%
NOC 41400 - Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers - 33.33%
NOC 72014 - Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers - 33.33%
NOC 72200 - Electricians (except industrial and power system) - 33.33%
NOC 21221 - Business systems specialists - 33.33%
NOC 72300 - Plumbers - 33.33%
NOC 72310 - Carpenters - 33.33%
NOC 72400 - Construction millwrights and industrial mechanics - 33.33%
NOC 72402 - Heating, refrigeration and air conditioning mechanics - 33.33%
NOC 72405 - Machine fitters - 33.33%
NOC 72406 - Elevator constructors and mechanics - 33.33%
NOC 73200 - Residential and commercial installers and servicers - 33.33%
NOC 21211 - Data scientists - 33.33%
NOC 21210 - Mathematicians, statisticians and actuaries - 33.33%
NOC 21203 - Land surveyors - 33.33%
NOC 21202 - Urban and land use planners - 33.33%
NOC 21201 - Landscape architects - 33.33%
NOC 21200 - Architects - 33.33%
NOC 20012 - Computer and information systems managers - 33.33%
NOC 21222 - Information systems specialists - 33.33%